Genetika rostlin v Brně

Město Brno je v celém světě známo jako místo, kde se zrodila nauka o dědičnosti, čili genetika. Je to zásluha augustiánského mnicha Johanna Gregora Mendela, který zhruba před 150 lety ve starobrněnském klášteře prováděl své slavné pokusy s hybridy rostlin hrachu a formuloval základní pravidla dědičnosti. Bohužel 20. století na výsledky příliš nenavázalo. V poslední době se na světovou špičku dostalo Oddělení vývojové genetiky rostlin Biofyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i., vedené prof. B. Vyskotem. Pracovníci tohoto oddělení jsou zváni jako řečníci na všechny významnější akce v oboru rostlinné genetiky ve světě, publikují ve špičkových vědeckých časopisech a spolupracují s předními zahraničními pracovišti. Oddělení patří k nejcitovanějším ve svém oboru ve světě. Výsledky v oblasti molekulární genetiky sexuality rostlin jsou shrnuty v posteru