Komplexy platiny a ruthenia: Od poškození DNA k léčbě rakoviny

Vývoj nových léků proti rakovině představuje velmi aktuální téma jak pro základní, tak i pro aplikovaný výzkum. Oddělení Molekulární biofyziky a farmakologie Biofyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i. v Brně vedené prof. RNDr. Viktorem Brabcem, DrSc. se zabývá studiem molekulárních mechanismů protinádorové účinnosti komplexů přechodných kovů moderními metodami molekulární biofyziky a biologie. Tyto studie poskytují teoretické zázemí nezbytné pro vývoj nových léčiv proti rakovině a způsob jejich podání. V oddělení prof. Brabce se již delší dobu úspěšně testuje hypotéza, podle které zejména ty komplexy platiny a ruthenia, které se váží k deoxyribonukleové kyselině (DNA) způsobem zásadně odlišným od způsobu vazby komplexů přechodných kovů již využívaných v klinické praxi a jejích analogů, mají šanci vykazovat biologické účinky (včetně protinádorových) výrazně odlišné od účinků cisplatiny. Testování této hypotézy vedlo k syntéze několika skupin nových komplexů platiny a ruthenia, vykazujících výrazně lepší protinádorové účinky než metalofarmaka doposud v klinice využívaná a které jsou v různých fázích klinického zkoušení. Z více jak stovky původních sdělení v plném znění publikovaných v posledních 10 letech prof. Brabcem a jeho kolegy v prestižních mezinárodních časopisech je zřejmé, jak může být základní výzkum založený na metodách molekulární biofyziky užitečný při vývoji nových léčiv proti rakovině. Pracovníci tohoto oddělení jsou zváni jako řečníci na významné mezinárodní akce v oboru a publikují ve špičkových vědeckých časopisech. Publikace z tohoto oddělení patří také k nejcitovanějším jak v rámci ústavu, tak i v oboru. Důležitá je také okolnost, že se členům oddělení prof. Brabce podařilo pro řešení tématiky, které souvisí se základním výzkumem protinádorové účinnosti komplexů platiny a ruthenia, získat v náročných mezinárodních soutěžích výraznou grantovou podporu mimo jiné také od prestižních institucí v USA jako jsou Howard Hughes Medical Institute (mezi posuzovateli návrhů projektů je několik nositelů Nobelovy ceny), a to již pro třetí pětileté období, dále National Institutes of Health a britské instituce Wellcome Trust. Pracovníci oddělení jsou vyhledávanými partnery pro spolupráci s předními zahraničními pracovišti, což dokumentuje také skutečnost, že prof. Brabec koordinuje projekt Evropské komise/European Science Foundation, jehož se zúčastní dalších 8 laboratoří ze zemí EU, Izraele a Austrálie.